Privacyverklaring

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken
uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze afnemers (derden) in uw regio. Dat zorgt ervoor
dat onze afnemers contact met u kunnen opnemen en een passende offerte kunnen
opstellen op basis van uw klus of probleem.

Indien u uw gegevens aan ons toevertrouwt, rekent u erop dat wij goed met deze gegevens
omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat u de gegevens naar waarheid invult.

De gegevensverzameling baseren wij, zonder toestemming vooraf, op rechtsgrondslag b van
de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Uw
gegevens worden uitsluitend gebruikt om offerte(s) toe te sturen en om contact met u op te
nemen. We sturen u dus geen nieuwsbrieven, enquêtes of aanbiedingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Adresgegevens om uw vraag door te sturen bij dienstverleners in uw regio
Telefoonnummer en e-mailadres, om u te kunnen contacteren
Overige benodigde informatie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De bovengenoemde gegevens sturen wij door aan onze afnemers, zodat u kunt worden
geholpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelen omtrent uw persoonsgegevens.
Onze afnemers dienen zich wel te houden aan de privacywetgeving.

Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies
die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor
advertentiefuncties, er worden geen ip-adressen verzameld en de gegevens worden niet
met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder
expliciete toestemming.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
Wij delen in geen geval gegevens met Google
Uw gegevens worden anoniem verwerkt
De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals
retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwijderen de gegevens daarna uit ons
systeem.
Emailberichten blijven indien niet eerder verwijderd een jaar offline beschikbaar in de
mailsoftware, daarna is een internetverbinding met de server vereist.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Wij
hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en
(daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie.
– WordPress websites zijn beveiligd met een wachtwoord. Plugins en WordPress worden
periodiek geüpdatet.
– De meeste websites zijn voorzien van een reCaptchabeveiliging en of Login Lockdown ter
voorkoming van geautomatiseerde aanvallen.

Wij bewaren alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud en op servers (met
datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde
gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het
internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij
kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens
bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om gegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist), te laten
corrigeren of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Stuur uw eventuele verzoek hiervoor naar
[email protected]

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

 

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
onderstaand emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.
We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd
volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan
worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Ons advies is dan ook om
geregeld de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

Scroll naar boven